หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : เผยแพร่ผลงาน : รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พาราโบลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นายพิสิฐ ฤทธิ์เทพ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โดย : Phenprapha
อ่าน : 4992
ศุกร์์ ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

บทคัดย่อ
 
ชื่อรายงาน       รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พาราโบลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ชื่อผู้ศึกษา        นายพิสิฐ  ฤทธิ์เทพ ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ปีการศึกษา       2561
 

                   รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พาราโบลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พาราโบลา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พาราโบลา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พาราโบลา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำนวน 33 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พาราโบลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 7 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง พาราโบลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พาราโบลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีลักษณะแบบมาตราประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมุติฐานใช้ t – test (Dependent Samples)
                   ผลการศึกษาพบว่า
                   1.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พาราโบลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 89.19/84.85 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
                   2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนจากการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พาราโบลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
                   3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พาราโบลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด