ชื่อ - นามสกุล :นางสมใจ ธงไชย
ตำแหน่ง :หัวหน้างานแนะแนว
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานพัฒนาผู้เรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานแนะแนว