ชื่อ - นามสกุล :นางปราณี อ่อนสัมพันธ์
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์