ชื่อ - นามสกุล :นายตฤณ มีเนตรทิพย์
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป