ชื่อ - นามสกุล :นางธิชาวดี โรจนโพธิ์
ตำแหน่ง :ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี